Povinné informace dle zákona

Základní informace související s plněním informační povinnosti podle platných právních předpisů:

§ 14, odst. 1:

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, týkajících se smluv neživotního pojištění, je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz; u pojistných smluv životního pojištění je to finanční arbitr, www.finarbitr.cz.

Reklamační řád

Základní ustanovení

(dokument lze stáhnout zde.)

1.Úvodní ustanovení

1.Společnost V.P. pojišťovací makléři s.r.o., IČO: 263 66 126, se sídlem Skladová 623/17, 326 00 Plzeň, Česká republika (dále jen „Zprostředkovatel“) je Českou národní bankou registrovaným pojišťovacím agentem a pojišťovacím makléřem ve smyslu ust. § 7 a § 8 zákona č. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPZ“).2.Zprostředkovatel je povinen poskytovat finanční služby s odbornou péčí, za podmínek stanovených obecně závazných právních předpisech, zejména pak ZoPZ, zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“) a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“).

2.Předmět reklamačního řádu

1.Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků a potenciálních zákazníků Zprostředkovatele.2.Pro účely reklamačního řádu se zákazníkem rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti Zprostředkovatele uzavřela s finanční institucí smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba(investiční služba, důchodové/doplňkové penzijní spoření, pojištění či jiná finanční služba).3.Potenciálním zákazníkem se pro účely tohoto dokumentu rozumí osoba, které je nabízena finanční služba specifikovaná v článku 2.2.

3.Pojem reklamace a stížnosti

1.Reklamací se rozumí podání zákazníka adresované Zprostředkovateli, ve kterém uvádí, že mu ze strany Zprostředkovatele byla poskytnuta finanční služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Zprostředkovatele, případně nápravu vzniklého stavu.2.Stížností se rozumí podání zákazníka nebo potenciálního zákazníka, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání osob, prostřednictvím kterých Zprostředkovatel vykonává svoji činnost. Podání reklamace/stížnosti.

4.Oprávněná osoba

1.Reklamaci je oprávněn podat pouze zákazník. 2.Stížnost je oprávněn podat kromě zákazníka i potenciální zákazník Zprostředkovatele. 3.Reklamaci nebo stížnost je oprávněna podat také osoba, která jedná na základě plné moci za zákazníka nebo potenciálního zákazníka Zprostředkovatele. Součástí reklamace nebo stížnosti potom musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá oprávnění zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za zákazníka/potenciálního zákazníka.

5.Forma a náležitosti reklamace/stížnosti

1.Reklamace nebo stížnost musí mít písemnou podobu.

2.Reklamace nebo stížnost musí být adresována Zprostředkovateli a obsahovat alespoň následující údaje:

a. označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost;

b. identifikační údaje zákazníka nebo potenciálního zákazníka – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), sídlo, kontaktní adresu, jména a příjmení osob oprávněných zastupovat právnickou osobu u právnických osob;

c. předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo stížnost podávána;
d. čeho se zákazník nebo potenciální zákazník domáhá;
e. datum a podpis zákazníka nebo potenciálního zákazníka, případně zmocněnce těchto osob.

3.Reklamace nebo stížnost musí být doručena Zprostředkovateli bez zbytečného odkladu po tom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o této skutečnosti zákazník nebo potenciální zákazník dozvěděl.

4.Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání se zástupcem Zprostředkovatele, přičemž o této bude sepsán písemný záznam zástupcem Zprostředkovatele v rozsahu údajů uvedených v článku 5.2.


Přijetí a vyřízení reklamace/stížnosti
1.Přijetí reklamace/stížnosti

1.Zprostředkovatel má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebo stížnosti přezkoumat, zda je reklamace nebo stížnost podána k tomu oprávněnou osobou a zda reklamace nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 5.

2.V případě, že Zprostředkovatel zjistí rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně pokud nebude považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzve písemně osobu, která reklamaci nebo stížnost podala, k doplnění nebo nápravě s tím, že v této výzvě bude upozornění, že pokud nebude toto doplnění nebo náprava doručena Zprostředkovateli ve stanovené lhůtě (lhůtu stanovuje Zprostředkovatel podle svého uvážení s tím, že minimálně musí činit 14 dní) od doručení výzvy, je Zprostředkovatel oprávněn reklamaci nebo stížnost odmítnout.

3.V případě, že osoba, která reklamaci nebo stížnost podala, nevyhoví této výzvě a ve stanovené lhůtě nedoručí Zprostředkovateli potřebné informace nebo doplnění, nebo v případě, že je rozpor s článkem 4nebo článkem 5 nenapravitelný, je Zprostředkovatel oprávněn reklamaci nebo stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti bude osoba, která reklamaci nebo stížnost podala, písemně vyrozuměna.

4.V případě, že Zprostředkovatel nezjistí žádný rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně byl rozpor vyřešen prostřednictvím zaslání výzvy podle článku 6.3 a přijetím doplnění nebo jiné nápravy na základě této výzvy, přistoupí k vyřízení stížnosti nebo reklamace.

5.V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti finanční instituce, která poskytuje zákazníkovi finanční službu (dále jen „Finanční instituce“), Zprostředkovatel zajistí její neprodlené předání Finanční instituci a informuje zákazníka/potenciálního zákazníka o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebo stížnosti je Finanční instituce. Podmínky a náležitosti vyřizování reklamací a stížností u Finanční instituce stanovuje reklamační řád příslušné Finanční instituce.

2.Vyřízení reklamace/stížnosti

1.Zprostředkovatel rozhodne o stížnosti nebo reklamaci jedním z následujících způsobů:

a. v případě, že na straně Zprostředkovatele skutečně došlo k porušení obecně závazných právních předpisů způsobem, který zákazník nebo potenciální zákazník tvrdí, je povinen
reklamaci či stížnosti plně vyhovět a uznat vše, čeho se zákazník nebo potenciální zákazník domáhá, nebo

b. v případě, že na straně Zprostředkovatele skutečně došlo k porušení obecně závazných právních předpisů, avšak ne v celém rozsahu, který zákazník nebo potenciální zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnost z části uznat a z části zamítnout; zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi potom přizná jen tu část jeho požadavku, která koresponduje s tímto porušením, nebo

c. v případě, že na straně Zprostředkovatele nedošlo k žádnému porušení obecně závazných právních předpisů, které zákazník nebo potenciální zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnost zamítnout jako neopodstatněnou.

2.Zprostředkovatel je povinen vyřídit reklamaci nebo stížnost zákazníka/potenciálního zákazníka nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat zákazníkovi písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Zprostředkovatel vyzval zákazníka nebo potenciálního zákazníka k doplnění stížnosti či reklamace.

Závěrečná ustanovení
V případě, že zákazník nebo potenciální zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz. V případě reklamace nebo stížnosti v oblasti kolektivního investování, životního pojištění nebo spotřebitelského úvěru též na Finančního arbitra, www.finarbitr.cz, u neživotního pojištění Česká obchodní  inspekce – www.coi.cz, případně podat žalobu na Zprostředkovatele u příslušného soudu. Při řešenı́ spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištěnı́ se můžete obrátit na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. – www.ombudsmancap.cz.

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

(dokument lze stáhnout zde.)

Společnost V.P. pojišťovací makléři s r. o., se sídlem Skladová 623/17, 326 00 Plzeň, IČO26366126, zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15675 jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své klienty – fyzické osoby, a dále fyzické osoby zastupující právnické osoby (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 • Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro zprostředkování pojistné smlouvy nebo jiného finančního produktu (identifikační údaje, kontaktní údaje, další osobní údaje dle konkrétního finančního produktu) předané Subjektem údajů nebo získané Správcem, budou Správcem zpracovávány za účelem zprostředkování pojištění nebo jiného finančního produktu a následné správy, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z předmětné smlouvy. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění smlouvy se Subjektem údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících zprostředkování pojištění a jiných finančních produktů, dále především zákonné povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele, vedením účetnictví, správy daní, archivaci dokumentů. Titulem pro zpracování osobních údajů zvláštní kategorie (zdravotní stav) je dobrovolný souhlas Subjektu údajů. To platí i pro marketingové účely.
 • Pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech Správce, jedná se o zpracování za účelem vedení soudních sporů, správních či obdobných řízení případně vymáhání pohledávek.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran, což je nezbytné pro zprostředkování pojištění nebo jiného finančního produktu vč. její následné správy a uplatňování nároků z této smlouvy, což by bez poskytnutí předmětných osobních údajů nebylo možné. 
 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány po dobu platnosti zprostředkované smlouvy či její správy Správcem a po dobu běhu promlčecí lhůty na plnění ze smlouvy (max. 10 let) od jejího ukončení či ode dne ukončení správy, dále po dobu udělení souhlasu Subjektu údajů se zpracováním, pokud byl souhlas udělen, dále po dobu existence právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (finanční správa, dozorový orgán, archivační předpisy) či pro účely oprávněných zájmů Správce (soudní spor). Správce zpracovává osobní údaje výhradně pro vymezené účely v souladu s existujícím právním titulem pro zpracování.
 • Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely zprostředkování pojištění nebo jiného finančního produktu poskytnuty subjektům provozujícím na území ČR pojišťovací nebo zajišťovací činnost, bankovní služby, stavební spoření, doplňkové penzijní spoření a dalším finančním institucím ve smluvním vztahu se Správcem, podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelům Správce, oprávněným zaměstnancům Správce a dále osobám, které Správci poskytují IT, právní, účetní a poradenské služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a smluvními závazky. Osobní údaje dále mohou být rovněž poskytnuty dle zákona orgánům činným v trestním řízení, soudům, ČNB, správci daně, finanční správě, exekutorům či insolvenčním správcům, ČKP a jiným orgánům veřejné moci.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tel: +420 234 665 111, posta@uoou.cz) má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Subjekt údajů má právo odvolat kdykoliv udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů či výslovný souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 
 • Kontaktní údaje Správce pro zpracování osobních údajů jsou:

Jaroslav Pavlát, +420 604 957 830, pavlat@vppm.cz

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

V Plzni, dne 15. 4. 2019

Pravidla řízení střetů zájmů

(dokument lze stáhnout zde.)

1. Úvodní ustanovení

V.P. pojišťovací makléři s r. o. (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“), IČO: 26366126, se sídlem Skladová 623/17, 326 00 Plzeň, je ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZoDPZ“) registrovaným samostatným zprostředkovatelem u ČNB. Kontaktní údaje: V.P. pojišťovací makléři s.r.o..: Skladová 623/17, 326 00 Plzeň, telefon: +420 603 473 130; email: vppm@vppm.cz ve smyslu příslušných úředních sdělení České národní banky uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetů zájmů ve Společnosti (dále jen „Pravidla řízení střetů zájmů“).

Pravidla řízení střetů zájmů obsahují hlavní zásady a postupy při zjišťování a řízení střetů zájmů ve Společnosti, jakož i u osob, které jsou se Společností majetkově nebo jinak propojeny, a to zejména pro identifikaci možných střetů zájmů, zamezení vzniku střetů zájmů a případné řízení vzniklých střetů zájmů.

Cílem Pravidel řízení střetů zájmů je, aby při zprostředkování pojištění Společností nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků a potenciálních zákazníků Společnosti, případně třetích osob (finančních institucí, aj.).

Statutární orgán Společnosti nejméně jednou ročně přezkoumá Pravidla řízení střetů zájmů a případně přijme vhodná opatření k nápravě případných nedostatků.

„Vázaným zástupcem“ se pro účely Pravidel řízení střetů zájmů rozumí vázaný zástupce ve smyslu ust. §15 „ZoDPZ“.

2. Případy střetů zájmů ve Společnosti

Pravidla řízení střetů zájmů obsahují pravidla pro zjišťování a řízení střetů zájmů mezi:

(a) Společností, jejími pracovníky, Vázanými zástupci a jejími pracovníky a zákazníky a potenciálními zákazníky;

(b) osobou, která ovládá Společnost, je ovládána Společností nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Společnost a členy jejich orgánu a Vázanými zástupci a zákazníky a potenciálními zákazníky;

(d) osobami patřícími do skupiny se Společností, osobami vykonávajícími část činností Společnosti na smluvním základě (outsourcing) a osobami zastupujícími Společnost a zákazníky a potenciálními zákazníky;

(d) zákazníky a potenciálními zákazníky navzájem.

Pro účely Pravidel řízení střetů zájmů se zákazník a potenciální zákazník budou dále v textu, pokud je to vhodné, společně označovat jako „Zákazník“.

3. Základní předpoklady pro efektivní řízení střetů zájmů

V rámci efektivního řízení střetů zájmů Společnost:

 • má nastavenou takovou organizační strukturu Společnosti, že dochází k personálnímu oddělení jednotlivých organizačních útvarů takovým způsobem, který efektivně zamezuje nežádoucímu toku informací a jejich případnému zneužití (čínské zdi);
 • zajišťuje funkční a organizační nezávislost jednotlivých organizačních útvarů, které mají dostatečné materiální a organizační podmínky pro objektivní výkon své činnosti; 
 • v rámci systému vnitřní kontroly zajišťuje průběžnou kontrolu (compliance) osob poskytujících finanční služby jménem Společnosti a osob vykonávajících související činnosti;
 • nastavení pravidel odměňování pracovníků ve Společnosti, která předchází střetů zájmů.

4. Zjišťování a řízení střetů zájmů

Při zjišťování a posuzování střetů zájmů Společnost bere v úvahu, zda Společnost nebo osoba uvedená v článku 2 tohoto dokumentu:

 • může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor Zákazníka;
 • má odlišný zájem na výsledku služby poskytované Zákazníkovi nebo na výsledku zprostředkovaného obchodu pro Zákazníka od zájmu tohoto Zákazníka;
 • má motivaci (finanční či jinou pobídku) upřednostnit zájem jiného Zákazníka nebo skupiny Zákazníků před zájmy daného Zákazníka;
 • vykonává stejnou podnikatelskou činnost jako Zákazník;
 • v souvislosti se službou poskytovanou Zákazníkovi dostává nebo dostane od jiné osoby, než je Zákazník, pobídku v podobě peněžních či nepeněžních výhod nebo služeb. 

Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Společnost upřednostní vždy zájmy Zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se Společností majetkově nebo jinak propojeny. Pokud dojde ke střetů zájmů mezi Zákazníky navzájem, zajistí Společnost spravedlivé řešení pro tyto Zákazníky. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může Zákazníkovi odmítnout provedení služby.

Pokud ani přes přijatá opatření nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetů zájmů na zájmy Zákazníka, sdělí Společnost před poskytnutím služby Zákazníkovi informace o povaze nebo zdroji střetů zájmů. Společnost poskytne Zákazníkovi informace o povaze nebo zdroji střetů zájmů na trvalém nosiči informací (v listinné podobě nebo elektronicky) způsobem a v rozsahu, který zohlední povahu Zákazníka a umožní mu řádně vzít v úvahu střet zájmů související se službou Společnosti, přičemž Zákazník má možnost učinit informované rozhodnutí, zda využije služby nabízené Společností či nikoli.

5. Řízení podstatného střetů zájmů

V rámci systému vnitřní kontroly Společnost zjišťuje okolnosti, které ve vztahu ke konkrétním službám a činnostem, které poskytuje Společnost nebo jiná osoba jejím jménem (např. pracovník, vázaný zástupce, pracovník vázaného zástupce), mohou vést ke střetů zájmů, který představuje podstatné nebezpečí poškození zájmů Zákazníka (dále též „Podstatný střet zájmů“).

Společnost zabezpečuje, že pracovníci Společnosti, kteří se podílejí na výkonu služeb, se kterými je spojen Podstatný střet zájmů, vykonávají svou činnost s takovou mírou nezávislosti, která je přiměřená charakteru, rozsahu a složitosti činností Společnosti a závažnosti nebezpečí poškození zájmů Zákazníků.

5.1 Postupy pro řízení podstatného střetů zájmů

 • postupy k zamezení nebo kontrole výměny informací mezi pracovníky, pokud je s informacemi spojeno nebezpečí střetů zájmů a pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy Zákazníka;
 • nezávislá kontrola pracovníků, kteří se podílejí na poskytování služeb Zákazníkům;
 • zamezení přímé vazby mezi odměnou pracovníka a odměnou či příjmy jiného pracovníka, pokud ve vztahu těchto činností může vzniknout střet zájmů;
 • opatření, která zabraňují možnosti vykonávání neoprávněného nebo nedůvodného vlivu na způsob, kterým pracovník zabezpečuje poskytování služeb;
 • opatření, která zamezí pracovníkovi, aby se podílel na poskytování služby, pokud by přitom mohlo dojít k ohrožení řádného řízení střetů zájmů, nebo zajistí kontrolu této činnosti tak, aby k ohrožení řádného řízení střetů zájmů nedocházelo;
 • další opatření k zamezení střetů zájmů, pokud to budou konkrétní situace nebo pracovní postupy vyžadovat.

Vrcholné vedení Společnosti průběžně, nejméně však jednou ročně, vyhodnocuje zprávy o řízení podstatných střetů zájmů ve Společnosti.

6. Hlavní případy střetů zájmů

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

V souvislosti se zprostředkováním pojištění dochází ke střetů zájmů Společnosti a zákazníka, kdy je Společnost motivována k distribuci pojištění na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou.

Jedná se o případ střetu zájmů, kterému Společnost nemůže efektivně předcházet a předem informuje o této skutečnosti Zákazníka, aby mohl učinit informované rozhodnutí.

Společnost před uzavřením pojistné smlouvy upozorňuje zákazníka, že Společnost a její Pracovníci jsou odměňováni pojišťovnou, pro kterou Společnost zprostředkovala uzavření pojistné smlouvy.

Pravidla odměňování pracovníků, vázaných zástupců a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů nesmí motivovat k neplnění povinností podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, zejména v oblasti pravidel jednání, přičemž nesmí motivovat k tomu, aby byly Zákazníkům doporučovány konkrétní pojistné produkty na úkor jiných produktů, které by lépe odpovídaly potřebám Zákazníka.

POBÍDKY

7. Definice pobídky

Specifickým případem střetů zájmů jsou tzv. pobídky. Společnost nesmí při poskytování finančních služeb (zprostředkování pojištění) přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu Zákazníků nebo porušení povinnosti řádného řízení střetů zájmů.

Pobídka se pro účely zprostředkování pojištění nepovažuje za přípustnou, pokud je v jejím důsledku poskytování služeb Zákazníkovi zaujaté nebo narušené.

Společnost přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných střetů zájmů. To znamená, že Společnost zajišťuje identifikaci pobídek, činí opatření proti jejich vzniku a případně provádí jejich efektivní řízení.

Společnost v obecné rovině rozlišuje tyto kategorie pobídek, které smí poskytovat nebo přijímat.

 1. Zákaznické pobídky

Pobídky, které jsou hrazeny zákazníkem, za zákazníka nebo jsou vypláceny zákazníkovi, ale výlučně pokud jsou v souladu se zákonem.

 1. Provozní pobídky

Pobídky, které umožní poskytování služeb, nebo které jsou pro tento účel nutné a které jsou přípustné v případě, že jejich povaha není v rozporu s povinností poskytovat služby s odbornou péčí.

Mezi tyto pobídky patří např.:

 • platby za účetnictví, právní a daňové služby;
 • náklady spojené s plněním povinností vůči České národní bance (správní poplatky, náklady na systém pro výkaznictví aj.) a vůči zákazníkům;
 • poštovní a jiné poplatky za komunikaci;
 • poplatky spojené s vedením účtu v bance;
 • školení předepsaná právními předpisy (např. AML);
 • pojistné na pojištění odpovědnosti.
 1. Ostatní pobídky

Ostatní pobídky, které nespadají pod provozní pobídky, hrazené třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytované třetí stranou či za třetí stranu, které jsou přípustné v návaznosti na splnění následujících podmínek.

 • Zákazník byl před poskytnutím služby jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud je nelze zjistit předem.
 • Pobídka přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby.
 • Pobídka není v rozporu s povinností Společnosti poskytovat služby s odbornou péčí.

Společnost vede seznam konkrétních pobídek, přičemž na žádost Zákazníka sdělí podrobnosti k jednotlivé pobídce.

Vnitřní plnění v rámci Společnosti, které zahrnuje např. odměňování zaměstnanců, Vázaných zástupců, vybavení pobočky apod., není pobídkou. Přijetí nebo poskytnutí pobídky pracovníky Společnosti mimo tento vztah se přičítá Společnosti.

8. Formy konkrétních pobídek ve Společnosti

V konkrétní podobě Společnost přijímá následující pobídky.

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ

Odměna (provize) hrazená Společnosti pojišťovnou za zprostředkování uzavření pojistné smlouvy a související činnosti (následná péče o pojistnou smlouvu, aj.). Odměna se obvykle skládá ze sjednatelské provize a následné provize.

Na žádost Zákazníka Společnost upřesní způsoby svého odměňování.

V Plzni, dne 15. 4. 2019

V.P. pojišťovací makléři s.r. o. 

INFORMACE O SAMOSTATNÉM ZPROSTŘEDKOVATELI A O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI

(dokument neobsahuje identifikační formulář kompletní dokument můžete stáhnout zde.)

V.P. pojišťovací makléři s.r.o., IČO: 263 66 126, se sídlem Skladová 623/17, 326 00 Plzeň, je ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb.,

o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZoDPZ“) registrovaným samostatným zprostředkovatelem u ČNB.
Kontaktní údaje: V.P. pojišťovací makléři s.r.o., Skladová 623/17, 326 00 Plzeň, telefon: +420 606 618 775; email: votipka@vppm.cz (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“).

Jménem Zprostředkovatele jedná níže uvedený vázaný zástupce, zaměstnanec nebo jiná oprávněná osoba (dohromady dále
„oprávněný zástupce“).

Zprostředkovatel je v souladu se zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZoDPZ“) držitelem oprávnění k
činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále jen
„ČNB“), která vykonává dohled nad činností Zprostředkovatele a jeho vázaných zástupců (dále jen „VZ“).
Zprostředkovatel a jeho VZ jsou zapsáni v registru vedeném ČNB. Zápis Zprostředkovatele a jeho VZ v registru ČNB může Zákazník
nejlépe ověřit u ČNB na internetových stránkách www.cnb.cz nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111.

Zprostředkovatel bude pro komunikaci se Zákazníkem používat český jazyk. V tomto jazyce bude Zákazník od Zprostředkovatele
dostávat dokumenty a jiné informace. Zákazník může se Zprostředkovatelem komunikovat, osobně, telefonicky písemně nebo
prostřednictvím elektronické pošty (e-mail).

Zákazník má možnost si zvolit, zdali mu budou informace stanovené právními předpisy Zprostředkovatelem poskytovány
prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat. Zákazník podpisem
tohoto dokumentu potvrzuje, že mu byly nabídnuty obě možnosti poskytování informací a že souhlasí s poskytováním informací
prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (jiný trvalý nosič dat) a že zvolený způsob je vhodný s ohledem
na sjednávané pojištění.

Některé informace budou v souladu s právními předpisy Zákazníkovi poskytovány prostřednictvím internetových stránek
Zprostředkovatele https://collabs.okholding.cz/index.php/s/H9LReHMWarAqtkj, s čímž Zákazník podpisem tohoto dokumentu
souhlasí. Zákazník v této souvislosti prohlašuje, že má pravidelný přístup na internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost
se s informacemi uvedenými na internetových stránkách Zprostředkovatele a poskytnutými prostřednictvím elektronických
komunikačních prostředků seznámit a že má zřízenou e-mailovou adresu. V případě, že Zákazník nemá pravidelný přístup ke službě
internet, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit Zprostředkovateli. V případě, že Zákazník bude požadovat poskytování
informací v listinné podobě, sdělí svůj požadavek Zprostředkovateli a ten informace v této podobě Zákazníkovi poskytne.

Poučení subjektu údajů – informace dle článku 13 nařízení GDPR o zpracování osobních údajů je uvedeno na: http://www.vppm.cz/info/ v sekci “Zpracování osobních údajů”

Zprostředkovatel v souladu se ZoDPZ vydává pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“).
Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je při zprostředkování pojištění efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku
nedocházelo k poškozování zájmů Zákazníků. Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Zprostředkovatel upřednostní vždy zájmy Zákazníka
před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se Zprostředkovatelem majetkově nebo jinak propojeny. Specifickým případem
střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Zprostředkovatel a VZ nesmí při zprostředkování pojištění přijmout, nabídnout nebo poskytnout
peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené ZoDPZ nebo jinými právními předpisy,
včetně neobvyklé úplaty za zprostředkování pojištění nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo
nemateriální. Zprostředkovatel ani jeho VZ nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu
pojišťoven, se kterými může Zákazník sjednat pojištění prostřednictvím Zprostředkovatele. Žádná pojišťovna, se kterou může
Zákazník sjednat pojištění prostřednictvím Zprostředkovatele, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý nebo nepřímý
podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu Zprostředkovatele nebo jeho VZ. Podrobnější informace o střetech zájmů a
pobídkách sdělí Zprostředkovatel na žádost Zákazníka, přičemž tyto jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách
Zprostředkovatele.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Zprostředkovatel zprostředkovává pro Zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami, nebo
jako pojišťovací makléř na základě písemné smlouvy se Zákazníkem, přičemž může zprostředkovávat pojištění pro pojišťovny, které
jsou uvedeny v registru ČNB jako spolupracující pojišťovny Zprostředkovatele a na internetových stránkách Zprostředkovatele
http://www.vppm.cz

Požadavky, cíle a potřeby Zákazníka související se sjednávaným pojištěním, doporučený pojistný produkt, důvody, na kterých
Zprostředkovatel zakládá svá doporučení, aby se Zákazník mohl rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění, a
upozornění na případné nesrovnalosti mezi požadavky Zákazníka a nabízeným pojištěním jsou uvedeny v dokumentu „Záznam o
požadavcích, potřebách a cílech Zákazníka“.

Zprostředkovatel a jeho VZ jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí
spolupracujícími pojišťovnami. Zprostředkovatel ani jeho VZ nejsou odměňování přímo Zákazníkem.
Zprostředkovatel při zprostředkování nerezervotvorného poskytuje zákazníkovi doporučení ve smyslu ust. § 77 ZoDPZ, s výjimkou
případů uvedených v § 77 odst. 3 ZoDPZ. Zprostředkovatel při zprostředkování rezervotvorného pojištění poskytuje zákazníkovi
radu dle ust. § 78 ZoDPZ.

Zprostředkovatel poskytuje Zákazníkovi pravidelné zprávy o svých službách přiměřeně druhu sjednaných pojistných produktů,
včetně nákladů spojených s poskytováním těchto služeb a s transakcemi prováděnými jménem Zákazníka.

Reklamaci či stížnost na jednání Zprostředkovatele a jeho VZ může Zákazník, pojištěný nebo jiná oprávněná osoba podat osobně,
písemně, nebo e-mailem na kontaktní údaje Zprostředkovatele. Tyto osoby mají rovněž možnost se obrátit na dozorový orgán
Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka – www.cnb.cz, případně podat žalobu na Zprostředkovatele u věcně a místně
příslušného soudu nebo se obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti životního pojištění finanční arbitr –
www.finarbitr.cz, u neživotního pojištění Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Při řešení spotřebitelských sporů v oblasti
neživotního pojištění se můžete obrátit na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. – www.ombudsmancap.cz.
Podrobný postup podání a vyřízení reklamace či stížnosti adresované Zprostředkovateli upravuje reklamační řád umístěný na
internetových stránkách Zprostředkovatele.

Prostřednictvím tohoto zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu můžete hlásit porušení nebo hrozící porušení zákona o distribuci pojištění a zajištění, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění  a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění.

Hlášení lze podat anonymně, pokud ale očekáváte naši reakci, sdělte nám, prosím, Vaše kontaktní údaje.

Hlášení můžete provést také prostřednictvím písemného podání zaslaného na adresu V.P. pojišťovací makléři s.r.o., PODÁNÍ, úsek vnitřní kontroly, Skladová 623/17, 326 00 Plzeň 2-Slovany-Koterov.

V souladu se zákonem 170/2018 Sb. Vám jsme při dodržení shora uvedených podmínek schopni zajistit ochranu včetně ochrany osobních údajů, ledaže je zveřejnění vyžadováno jiným právním předpisem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením. Poučení o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR naleznete výše.

Veškerá hlášení budou vyhodnocena úsekem vnitřní kontroly V.P. pojišťovací makléři s.r.o. v souladu s platným právním řádem a příslušnou interní normou.

(dokument lze stáhnout zde.)

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), můžete učinit v případě, že jste se o jednání ve společnosti V.P. pojišťovací makléři s.r.o. (dále jen „Společnost“), které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, dozvěděli v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro Společnosti. To znamená kromě pracovněprávního vztahu např. i při samostatné výdělečné činnosti nebo činnosti na základě smlouvy mezi Společností a jejím smluvním partnerem. Podle okolností ale není vyloučeno přijetí oznámení ani od jiných osob. Další informace jsou obsaženy v ustanovení § 2 ZOO. Oznámení lze učinit i anonymně.

Příslušná osoba k přijetí a zpracování oznámení

Příslušnou osobou k přijímání a zpracování oznámení v rámci Společnosti je: ing. Petr Votípka

Podání oznámení

Oznámení možných protiprávních jednání v rámci Společnosti lze podat následujícími způsoby:

Elektronicky

e-mail: ochranaoznamovatelu@vppm.cz 

Písemně

listovní podání na adresu: Ing Petr Votípka, Újezd 203, 267 61 Újezd k rukám příslušné osoby a s označením „NEOTVÍRAT“ 

Osobně

Lze si domluvit osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím jejího telefonního čísla 603473130 nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu: např.  ochranaoznamovatelu@vppm.cz.

Budete-li souhlasit, z osobního rozhovoru bude pořízen zvukový záznam, případně je možné vyhotovit zvláštní záznam z toho jednání, který zachytí jeho obsah, přičemž budete mít možnost se k němu následně vyjádřit. 

Lhůty k vyrozumění oznamovatele 

Příslušná osoba je povinna posoudit oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení, bude-li znát jeho totožnost. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. V takovém případě budete písemně vyrozuměni o prodloužení lhůty i jeho důvodech před uplynutím lhůty. V případě, že nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo že by se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, budete o tom rovněž informováni.

Ochrana oznamovatele

Příslušná osoba zachovává důvěrnost ve vztahu k totožnosti oznamovatele i informacím uvedeným v oznámení. 

Každý oznamovatel má právo na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Ochrana před odvetným opatřením však nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

Alternativní podání oznámení

Ministerstvo spravedlnosti

Oznámení také lze podat prostřednictvím oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, který je přístupný na internetových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.  

Finanční analytický úřad (dále „FAÚ“)

Pokud se jedná o protiprávní jednání ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, tak je možné oznámení podat prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného FAÚ. Další informace a kontakty pro podání oznámení jsou na internetových stránkách FAÚ: https://fau.gov.cz/kontakty.